InTeco Value Within - metodyka i projekty optymalizacyjne
InTeco Value Within - metodyka i projekty optymalizacyjne
Partnerskie relacje oparte na wiarygodności i zaufaniu
Partnerskie relacje oparte na wiarygodności i zaufaniu

Przetwarzanie Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACYJNYM

I     Informacje wprowadzające

Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w zgłoszeniu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach (CV oraz list motywacyjny), w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) – daje zwane Danymi podstawowymi, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe – dalej zwane Danymi dodatkowymi,  tj. Pana/Pani dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie  przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych  nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nieumieszczanie w przesyłanych dokumentach.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana umożliwieniem nam wykorzystania Pańskiego/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam  stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

 

II     Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych przez Pana/Panią dokumentach są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną Grupą):

  1. Amica Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017514, o kapitale akcyjnym w pełni opłaconym w wysokości 15.550.546,00 PLN, NIP 7630003498, REGON 570107305- – dalej zwana AMICA, oraz
  2. Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241 536 000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 - – dalej zwana AHiM , oraz
  3. Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325012, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, NIP 7781461247, REGON 301044119 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej – Współadministratorami lub Spółkami Amica

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

  1. Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie.
  2. AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową amica.pl, w tym odpowiada za obsługę zapytań z ww. strony internetowej;
  3. INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy. W szczególności Inteco jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów.

 

III     Dane kontaktowe.

Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.

Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A.: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki,  z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV     W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej w celu realizacji procesu rekrutacji u Współadministratora wskazanego w zgłoszeniu rekrutacyjnym i na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu, przy czym:

a.     w odniesieniu do Danych podstawowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

b.     w odniesieniu do Danych dodatkowych podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów.

 

V     Prawo cofnięcia zgód

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie cofnięcia danej zgody dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A.: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki,  z dopiskiem „Dane osobowe”.


VI     Okres przetwarzania 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez kandydata. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

VII     Odbiorcy danych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu Kadr oraz decydująca o zatrudnieniu kadra kierownicza Współadministratora dokonującego rekrutacji.

 

VIII     Inne

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Informuję, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.